Skolas gada tēma

 

Gaismas pamatskolas mācību un audzināšanas darba tēmas 2022./2023.m.g.

Audzināšanas darba mērķis:

Kvalitatīvs izglītības un audzināšanas darba process, kas nodrošina zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi veidojot objektīvu attieksmi pret sevi, citiem cilvēkiem, darbu, dabu, kultūras vērtībām, sabiedrību, valsti un savas karjeras izvēli.

Uzdevumi:

  1. Atbildība par savu un apkārtējo drošību.
  2. Iniciatīva un vēlme organizēt un iesaistīties uz latviešu tautas tradīcijām balstītos pasākumus.
  3. Radoši pieiet veicamajiem darbiem, izmantojot jau esošās zināšanas un prasmes.
  4. Cieņpilni attiekties pret dzimto zemi, tās skaisto daba, cilvēku darbu.
  5. Objektīvi novērtēt savas garīgās un tikumiskās vērtības un saskatīt tās sevī.
  6. Atbildīgi gatavoties Centralizētajiem profesionālās kvalifikācijas eksāmenam.

Septembris. Tava un mana drošība

Oktobris. Pienākumi un tiesības demokrātiskā sabiedrībā

Novembris. Mans lepnums – Latvija

Decembris. Ziemassvētku un Jaunā gada tradīcijas pie mums un pasaulē

Janvāris. Veselība-mūsu visu atbildība

Februāris. Personības veidošanās pamatnosacījumi

Marts. Karjera tavai izaugsmei

Aprīlis. Mūsu vēlmju un vajadzību ietekme uz vidi

Maijs. Mana ģimene – mans balsts