2013-2015

Pamatojoties uz Stopiņu novada attīstības programmu par vides kvalitātes un aizsardzības attīstības koncepciju, novada apstiprināto skolas teritorijas attīstības plānu un saskaņā ar Stopiņu novada Būvvaldes 23.04.2013. plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.8-03.2/46 tika veikta tehniskā projekta izstrāde skolas teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai. Gaismas internātpamatskolas teritorijas labiekārtojuma tehniskais projekts NR.2013-3 tika apstiprināts un akceptēts Stopiņu novada būvvaldē 30.06.2014. Plānotās projekta izmaksas bija 66 899,22 euro.
Mūsu ieguvums ir sakopta, estētiski pievilcīga vizuālā vide, uzlabota sociālā infrastruktūra, labiekārtota izglītības iestādes teritorija. Skolēniem, viņu vecākiem, skolotājiem, darbiniekiem un apmeklētājiem droša, atdalīta gājēju zona no transporta līdzekļu kustības un novietnes zonas uzturoties, gan pārvietojoties skolas teritorijā. Projekts
noslēdzas 2015. gada septembrī.