2012-2014

esf es

ESF projekts “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā Garkalnes, Inčukalna un Stopiņu novados”
Vienošanās Nr.2012/003/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/115

 

Garkalnes vidusskolas sadarbības partneri šajā projektā – Garkalnes novada dome, Vangažu vidusskola, Gaismas internātpamatskola, Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes sociālās pediatrijas centrs.

 

Aktivitāte – “Metodisko materiālu izstrādei un ieviešanai skolēniem ar mācīšanās grūtībām, kuri integrēti vispārējās izglītības programmās Garkalnes vidusskolā“. Metodisko materiālu izstrādē piedalījās Gaismas internātpamatskolas skolotāji Aelita Žučkova, Gita Beķe, Gita Skrode, Dagnija Rubiķe, Olga Čudinova.

 

Aktivitāte – nometne “Lakstīgalas”

Picture821Picture819