Privātuma politika

Gaismas pamatskolas

PRIVĀTUMA POLITIKA

Gaismas pamatskolas (Turpmāk tekstā – SKOLA) Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu.

 

 1. Datu apstrādes mērķis

Skola apstrādā datus šādiem nolūkiem:

 • Līgumu sagatavošanai un noslēgšanai;
 • Statistikai;
 • Aptauju veikšanai;
 • Ierosinājumu un sūdzību gadījumos;
 • Informējot par paredzamajiem pasākumiem;
 • Tiesību aktos noteikto uzdevumu izpildīšanai.

 

 1. Pārziņa kontaktinformācija
 • Pārzinis – Ropažu novada pašvaldība. Adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV2130, reģistrācijas Nr. 90000067986, Tālr. 67910518, epasts: novada.dome@ropazi.lv.
 • Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija – datudrosiba@ropazi.lv

 

 1. Datu apstrādes tiesiskais pamats
 • Līguma noslēgšanai un izpildei;
 • Tiesību aktos noteiktā uzdevuma izpildei;
 • Saskaņā ar fiziskas personas vai pārstāvja piekrišanu;
 • Likumīgās (leģitīmās) interesēs.

 

 1. Kādi personas dati tiek apstrādāti
 • Personīgā informācija (vārds, uzvārds, adrese, e­ pasts, telefons).
 • Personas kods, bankas norēķina konts (personām, ar kuram tiek slēgti līgumi);
 • Jūsu dalība SKOLAS rīkotajos publiskajos pasākumos (fotografēšana un filmēšana);
 • SKOLAS aktivitāšu un piedāvājuma novērtēšana un pilnveidošana (apmeklētāju anketēšana, intervijas, aptaujas un citas pētīšanas metodes);
 • Skolas mājaslapas apmeklēšana;
 • Veselības stāvokļa dati.

(Turpmāk tekstā – DATI)

 

 1. Izglītojamo personas dati

Izglītojamo vārdu, uzvārdu, personas kodu apstrādā (izmanto), ja to nosaka normatīvie akti vai ir datu subjekta likumiskā pārstāvja piekrišana un ja personas koda apstrāde ir nepieciešama, lai sasniegtu noteiktu izglītojamā personas datu apstrādes mērķi.

 

Izglītojamo vizuālā materiāla izmantošana iestādes dokumentos, informatīvajos materiālos, interneta mājas lapā, publiska to izmantošana iestādes telpās vai citādi ir atļauta pēc tam, kad ir saņemta izglītojamā likumiskā pārstāvja piekrišana vizuālā materiāla izmantošanu norādītājam mērķim.

 

Mācību novērtējums ikdienas darbā attiecībā uz izglītojamo netiek izpausts trešajām personām. Iestāde nodrošina, ka katra izglītojamā mācību sasniegumu novērtējums (tostarp dažādas piezīmes attiecībā uz izglītojamā mācību procesu) ir pieejams tikai pašam izglītojamajam un tā likumiskajiem pārstāvjiem.

 

Izglītojamo datu apstrāde iestādes interneta vietnēs ir pieļaujama, ievērojot datu tehniskās drošības nosacījumus. Katrs iestādes darbinieks ir tiesīgs piekļūt tikai tiem datiem, kas attiecas uz viņu vai saistīts ar viņa darba pienākumiem. Izglītojamo vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) ir aizliegts piekļūt citu izglītojamo personas datiem. Jebkuras paroles tiek veidotas vismaz no 9 simboliem (vēlams).

 

Izglītojamo dati, kuri ir iegūti SKOLĀ tiks izmantoti izvietošanai internetā vai publicitātei tikai tādos gadījumos, ja būs rakstiska vecāku piekrišana, vai skolotājs sniegs informāciju, ka skola šādu piekrišanu ir saņēmusi.

 

 1. Datu atklāšana trešajām personām

SKOLA bez datu subjekta piekrišanas datus trešajām personām nenodos, izņemot gadījumos, ja to prasa Latvijas Republikas spēkā esoši normatīvie akti. Gadījumos kad to paredz likums, SKOLA var nodot personas datus valsts iestādēm, piemēram, Tiesībsargājošām institūcijām pēc likumā noteiktās kārtības.

 

 1. Personas datu glabāšanas ilgums

DATI tiks uzglabāti līguma darbības laikā, kā arī normatīvajos aktos noteikto termiņu, DATI, kuri netiek izmantoti līgumos, tiek uzglabāti tik ilgi, kamēr nepieciešami darba uzdevumu izpildei vai kamēr datu subjekts atsauc savu piekrišanu datu apstrādei likumā noteiktajā kārtībā.

 

 1. Personas datu aizsardzība

DATI, kuri tiek ierakstīti līgumos, glabājas nepiederošām personām nepieejamās telpās, informācija, kura tiek izmantota publicitātei vai darbam ar skolēniem glabājas darbinieku datorsistēmās un nav pieejami publiski. Pieeja datiem ir tikai personām kuriem, šie dati ir nepieciešami darba pienākumu izpildei. Personas dati netiks sūtīti ārpus Eiropas Savienības, izņemot gadījumus, kad ar vecāku piekrišanu, izglītojamais piedalās starptautiskos pasākumos ārpus Eiropas Savienības.

 

 1. Datu subjekta tiesības

Fiziskām personām ir tiesības pārbaudīt, kādus ar sevi saistītus DATUS SKOLA apstrādā, tāpat pieprasīt labot, dzēst vai papildināt nepareizi norādītos datus, aizliegt izmantot datus mērķiem, kas nav saistīti ar norādīto mērķi. Atsaucot piekrišanu nevar tikt pārtraukta, tā DATU apstrāde, kuru veic pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem. Piekrišanu var atsaukt, nosūtot iesniegumu uz info@gaismasskola.lv vai sūtot vēstulē – GAISMAS PAMATSKOLA, Kaudzīšu iela 31, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121. Ja atbilde uz iesniegumu netiek sniegta, ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.

 

 1. Citi noteikumi

SKOLA pēc nepieciešamības ir tiesīga papildināt un izmainīt privātuma politiku, aktuālā versija tiks ievietota SKOLAS mājaslapā – https://www.gaismasskola.lv