Skolā

Metodiskā centra darbs skolā
Skolā Speciālās pedagoģijas Metodiskās Komisijas darbs notiek pedagoģiskās padomes sēžu starplaikos un visi pedagogi strādā pa interešu sekcijām. Speciālās pedagoģijas Metodiskās Komisijas sekciju darbu koordinē metodiskā padome, kuru vada direktora vietnieki. Speciālās pedagoģijas MK mērķi un katras sekcijas uzdevumi ir saistoši visiem skolas pedagoģiskiem darbiniekiem.

Mērķi:

  • Veicināt skolēniem ar attīstības traucējumiem efektīvu individuālo dotumu pilnveidi un maksimālu attīstības traucējumu kompensāciju, lai sekmētu augstāku sociālās adaptācijas pakāpi, iespēju atbilstoši savam attīstības līmenim un spējām apgūt praktiskās darba iemaņas, integrēties sabiedrībā, mazinot sociālo atstumtību.
  • Sekmēt labvēlīgu sociālpsiholoģisko apstākļu nodrošināšanu skolēnu pamatizglītības iegūšanai un personības attīstībai, ņemot vērā katra skolēna individuālpsiholoģiskās īpatnības.
  • Palīdzība vecākiem pedagoģiskās kompetences pilnveidē un sociālajā jomā.
  • Turpināt skolas pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi, palīdzot izvēlēties informatīvi-izglītojošu mācību materiālu pašizglītībai.

Speciālās pedagoģijas MK Praktisko mācību priekšmetu sekcija
Vada skolotājs O. Gurkovskis

Speciālās pedagoģijas MKn Mācību priekšmetu (C līmenis) sekcija
Vada skolotāja K. Sutra

Speciālās pedagoģijas MK Mmācību priekšmetu (A,B līmeņa) sekcija
Vada skolotāja G. Skrode

Speciālās pedagoģijas MK Pedagogu profesionālās pilnveides sekcija
Vada skolotāja A. Žučkova

Speciālās pedagoģijas MK Audzināšanas darba sekcija
Vada skolotāja V. Lipska

Speciālās pedagoģijas MK Atbalsta personāla sekcija
Vada skolotāja G. Beķe