Latvijā

Mācību komplekts vides mācībā 1.-4. klasei palīdzēs skolēniem vides programmas ietvaros apgūt un paplašināt zināšanas un iemaņas dažādos mācību priekšmetos.

Apkārtnes un dabas mācība, praktiskie darbi un novērojumi sniedz plašu faktu materiālu par apkārtējo vidi, dodpamatzināšanas un izpratni, sasaista apgūstamo vielu ar apkārt notiekošo. Šis mācību līdzeklis palīdzēs veidot skolēnos analītiskās domāšanas iemaņas, liekot jautāt, šaubīties, izprast sevi un apkārtējo pasauli, mācīs domāt un paļauties pašam uz sevi, interesantāk un radošāk veidot attiecības ar cilvēkiem un apkārtni.

Iepazīstoties ar literārajiem darbiem un mēģinot saskatīt dažādas līdzības dabā, skolēniem veidosies pozitīva attieksme pret vidi, kurā viņi dzīvo. Bagātinot skolēnu iekšējo pasauli tiek radīta vēlme to izteikt vārdos. Tādējādi paplašinās skolēnu vārdu krājums.

Izstrādātās tēmas veicinās gan iemaņas un prasmes, gan arī spēju savas emocijas izteikt radoši. Ieskatoties un ieklausoties dabā, skolēns var mēģināt paust savas izjūtas arī mūzikā un kustībās.

Praktiskie darbi dos iespēju apgūtās zināšanas izmantot, lai radītu estētisku vidi, kā arī mācīs kritiski, elastīgi domāt un rīkoties. Katrs skolēns savas darbības nozīmīgumu izjūt, praktiski piedaloties skolas apkārtnes sakopšanā un labiekārtošanā, veselīgas vides uzturēšanā.

Lai varētu izpildīt uzdevumus, skolēnam jāsadarbojas ar pedagogu un vecākiem.